Banner - w980 - h120px

Luật chứng khoán 2010

Cập nhật: 14/04/2016
Lượt xem: 2168
        QUỐC HỘI
          ______
Luật số: 62/2010/QH12
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
 
 
 
 LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN

Căn c Hiến pháp c Cộng h  hội ch nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sa đổi, bổ sunmột số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chng khoán số 70/2006/QH11.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều ca Luật chứng khoán.

1. Điều 1 đưc sửa đổi, bổ sunnhư sau:

Điều 1. Phvi điều chỉnh

Luật này quy định v hoạt động chào n chứng khoán, niêm yết, giao dch, kinh doanh, đầu tưchng khoán, dịch vụ về chng khoán và thị trưnchng khoán.”

2. Khoản 1 Điều 3 đưc sa đổi, bổ sunnhư sau:

“1. Hoạt động chào bán chứng khoán, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đu tư chứng khoán, dịch v v chứng khoán và th trưng chng khoán áp dng theo quy định ca Luật này  cácquy định kháca pháp luật có liên quan.”

3. Sửa đổi, b sung các khoản 1, 5, 13, 20, 22, 23  26; bổ sung các khoản 8a, 12a  27aĐiều 6 như sau:

“1. Chng khoán là bằng chứng c nhận quyền và li ích hp pháp ca ngưi s hữu đvitài sản hoặc phần vốn của t chc phát hành. Chứng khoán được thể hin i hình thc chứngchỉ, bút toán ghi sổ hodữ liệu điện tử, bao gồm các loại sau đây:

a) Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ qu;

b) Quyền mua c phần, chứng quyn, quyền chn mua, quyền chn bán, hợp đng tương lai, nhóm chứng khoán hochỉ số chứnkhoán;

c) Hợp đồng góp vốn đtư;

d) Các loại chứng khoán khác do Bộ Tài chính quy định.”

“5. Quyền mua c phn là loại chứng khoán do công ty cổ phn phát hành nhằm mang lại chocổ đông hiện hu quyền mua cổ phần mi theo điều kiện đã được xác định.”

“8a. Hợp đồng góp vốn đu tư là hp đồng góp vốn bằng tiền hoc tài sn giữa các nhà đầu tưvi t chc phát hành hp đng nhằm mục đích li nhuận  được phép chuyển đổi thànhchứng khoán khác.”

“12a. Chào bán chứng khoán riêng lẻ là việc t chc chào bán chứng khoán cho i một trăm nhà đầu tư, không k nhà đầu tư chng khoán chuyên nghiệp  không s dụng pơngtiện thông tin đại chúng hoặc Internet.”

“13. Tổ chc phát hànlà tổ chc thc hiện chào n chng khoán.”

“20. Môi giới chứng khoán là việc làm trung gian thực hiện mua, bán chứng khoán cho khách hàng.”

“22. Bảo lãnh phát hành chứng khoán là việc cam kết với tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán, nhận mua một phần hay toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số chứng khoán còn lại chưa được phân phối hết của tổ chức phát hành hoặc hỗ trợ tổ chức phát hành phân phối chứng khoán ra công chúng.”

23. Tư vn đu tư chng khn là việc cung cp cho nhà đầu tư kết qu phân ch, công b báo ophân tích và khuyến ngh liên quan đến chng khoán.

26. Qun lý danh mục đầu tư chng khn là việc quản lý theo y thác ca tng nhà đu tưtrong việc mua, n, nm gi chứng khoán và các tài sn kc.”

“27a. Qu đu tư bất động sản  quỹ đầu tư chứng khoán được đầu tư ch yếu vào bất động sản.”

4. Bổ sung khoản 5 Điều 9 như sau:

“5. Thc hiện nghiệp v kinh doanh chứng khoán khi chưa đưc y ban Chng khoán Nhà nước cấp phép hochấp thuận.”

5. Sửa đổi tên Chương II như sau:

CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HẢI ĐĂNG
Phòng 2403, Tòa nhà Eurowindow Multicomplex, Số 27 Đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (+84 4) 22668877 Fax: (+84 4) 32272829
www.haidang-legal.com
Bản quyền thuộc về Công ty Luật TNHH Quốc tế Hải Đăng